Obchodní podmínky

                                                                            Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“),   společnosti P.B.Morava s.r.o., sídlem Olomoucká 22/71, 789 85 Mohelnice, identifikační číslo 25611402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25329, Zbrojní licence CF 115062, č.ú.: 78-9966560277/0100, na internetové adrese www.lesanka.cz, a www.pbmorava.cz  upravují vztahy mezi smluvními stranami P.B.MORAVA s.r.o. (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“), na základě kupní smlouvy.

1.1.  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupujícím podnikatel, který jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V tomto případě se řídí jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění. Kupující, který při objednávce zboží nejedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti je spotřebitel a řídí se společně s  prodávajícím těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a dále právními předpisy zejména zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně osobních údajů spotřebitele, v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující toto ustanovení stvrzuje při učinění závazné objednávky, dále že se s nimi seznámil, jsou mu jasné a srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Znění obchodních podmínek muže prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Předmět smlouvy

2. 1. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručené řádně a včas kupujícímu. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.Prodávajícímu vzniká závazek odevzdat zboží a kupujícímu vzniká závazek převzít zboží. 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží na webových stránkách www.lesanka.cz (www.pbmorava.cz) internetového obchodu P.B.MORAVA s.r.o. obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách tohoto internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky. 

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH v platné zákonné sazbě a všech souvisejících poplatků. V ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Cena na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Kupující se zavazuje zaplatit tuto cenu prodávajícímu dle těchto obchodních podmínek. Objednané zboží v závazné objednávce s osobním odběrem bude na prodejně rezervováno 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající obdržel závaznou objednávku.

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření kupní smlouvy na webu provozovaném P.B.MORAVA s.r.o. tím, že požadované zboží  vloží do „košíku“.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu P.B.MORAVA s.r.o..ikonou „dát do košíku“. Objednávka musí obsahovat: přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu kupujícího, jeho dodací adresu, e-mailové a telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

Před zasláním objednávky zboží prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při zadání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na ikonu „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně a bez zbytečných průtahů kupujícímu tuto objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v objednávce. Prodávající je vždy v závislosti na charakteru objednávky (výše ceny, množství zboží atd.) oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky).

Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději  následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to telefonicky nebo e-mailem prodávajícímu.

Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího obdržení.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. U vybraných druhů výrobků je expedice 14 dnů, tato informace je u daných produktů napsána.

Zda-li si kupující zvolí osobní odběr zboří na prodejně, prodávající se zavazuje nachystat zboží k odběru bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o možném termínu odběru. Připravené zboží je na prodejně rezervováno  po dobu 7 kalendářních dnů, poté je objednávka stornována.

V případě, že objednané zboží je zbraň nebo střelivo, je kupující povinen sdělit prodávajícímu veškeré zákonem a vnitřními směrnicemi prodávajícího stanovené osobní údaje, zejména datum a místo narození, rodné příjmení, číslo zbrojního průkazu, datum platnosti zbrojního průkazu, skupiny zbrojního průkazu a místo vystavení zbrojního průkazu.  Jde-li v objednávce zboží o zbraň nebo střelivo, je nutný osobní odběr na prodejně prodávajícího.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu P.B.MORAVA s.r.o., www.lesanka.cz. nebo www.pbmorava.cz

Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Olomoucká 224/71, Mohelnice 789 85

b) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú.78-9966560277/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“)

d) Bezhotovostně platební kartou v prodejně na adrese Olomoucká 224/71, Mohelnice 789 85

 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotřeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží převodem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (tří) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilní symbol je číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn (zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu P.B.MORAVA s.r.o. bez udání důvodů, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí dodávaného zboží. Právo odstoupení od smlouvy nesmí být zneužito a využíváno například v  úmyslu bezplatného vypůjčení zboží. Vrácené zboží nesmí být používáno.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce  zboží, které podléhá rychle zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové  nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.1. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který  prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny prodávajícího. V písemném odstoupení musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněžních prostředků včetně čísla účtu  bankovního ústavu kupujícího nebo adresy pro vrácení peněz kupujícímu.

 

6. Přeprava a dodání zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určeném kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném  vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu lupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Při objednávce zboží je kupující oprávněn zvolit si způsob dodání objednaného zboží a to těmito způsoby:

1. Osobním odběrem – kupující bude informován e-mailem hned jak bude zboží na prodejně připraveno k odběru             (rezervace po dobu 7 dnů)

2. Dopravcem PPL – (130,- Kč vč. DPH, při platbě převodem 100,- Kč vč. DPH).

 

7. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

V případě, kdy kupující zjistí vady na předaném zboží, je povinen ho reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu a to nejpozději do dvou pracovních dnů. Nelze uplatnit reklamaci vady na výrobku vzniklé při jeho přepravě. V tomto případě nese odpovědnost za vady dopravce, který s kupujícím sepíše zápis o případné vzniklé škodě a do té doby kupující nesmí se zásilkou jakkoli manipulovat a musí zachovat její původní obal. 

Záruka na zboží objednané v internetovém obchodě firmy P.B.MORAVA s.r.o.( www.lesanka.cz) je 24 měsíců. Záruční doba může být u některých výrobků odlišná, jestliže tak stanoví dodavatel či výrobce. Na zboží v komisním prodeji se tato reklamace nevztahuje.

Není-li stanoveno jinak, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se  z odpovědnosti za vady zboží řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992Sb, o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li kupující podnikatel, řídí se vzájemná práva z odpovědnosti za vady zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze  k  uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím, nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě a bude s nimi postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující souhlasí s tím, že si prodávající uvedené údaje povede i poté v zákonem stanovených normách,především z důvodů finančních dokladů a dokladů souvisejících s evidencí zbraní a střeliva v takové podobě, v jaké byla požadována v době prodeje.

 

9. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li nějaké ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: P.B.MORAVA s.r.o., Petr Bílek, Olomoucká 224/71, 789 85 Mohelnice, p.b.morava@seznam.cz, tel. č.: 777 313136

Obchodní podmínky vstupují v platnost 19. 10. 2014